Klaro XXL Retrofiting for concrete tanks 300-5000 хэрэглэгч. Дээрх суман дээр дарж бичлэгийг үзнэ үү.

Klaro XXL Retrofiting for concrete tanks загвар нь 300-5000 хэрэглэгчид тохирох бөгөөд хүчин чадлаас шалтгаалаад томоохон аймаг сум, суурин газруудад тохиромжтой. Өдөрт 45м3-750м3 бохир усыг 98% цэвэршүүлэнэ.

Загварын тухай

Klaro XXL Retrofiting for concrete tanks загвар нь 300-5000 хэрэглэгчид тохирох бөгөөд хүчин чадлаас шалтгаалаад томоохон аймаг сум, суурин газруудад тохиромжтой. Өдөрт 45м3-750м3 бохир усыг 98% цэвэршүүлэнэ.