СБД-ийн 4-р сургуулийн урлаг заалны их засвар.

СБД-ийн 4-р сургуулийн урлаг заалны засвар, Сантехник, Цахилгаан гэрэлтүүлгийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. 2020он

Хугацаа

2020/06/04-2020/07/04

Захиалагч

СБДЗДТГ

Загвар

Барилгын засвар

Төслийн зураг