Гүүд Нэйборс Монгол ОУТББ. Хөгжлийн төвийн засвар.

“Гүүд Нэйборс Монгол” ОУБТББ-ын Хүүхэд хөгжлийн төвийн байрны засварын ажил. 2017он

Хугацаа

2017он

 

Захиалагч

Гүүд Нэйборс Монгол ОУТББ

Загвар

Германы тийм загвар ашиглах хийсэн.

Төслийн зураг