Чандмань амралт сувилалын газрын ариун цэврийн байгууламж.

Таны төлөө бид ХХК-ийн Чандмань амралт сувилалын газрын гадна ариун цэврийн байгууламжийг өртгөн шинэчлэв.2017он

Хугацаа

2017/09/02

Захиалагч

Таны төлөө бид ХХК

Загвар

Ариун цэврийн байгууламж/50 тонн/

Төслийн зураг